Verksamhetsflytt

Med begreppet verksamhetsflytt menar vi flytt av industrier, sjukhus, museer, laboratorier, datahallar, bibliotek och hela företag eller organisationer.

Varje uppdrag av denna karaktär är unikt och ställer särskilda krav på flyttfirman vad gäller logistik, säkerhet, utrustning, resurser och förståelse för den flyttande verksamheten.

NFB har flyttat hela sjukhus och i vissa fall även dess patienter, vi har flyttat museer och utställningar, högrisklaboratorier och en mängd företag inkluderande såväl kontor, lager som maskinparker.

NFB strävar alltid efter att utföra våra uppdrag med ett minimum av störningar för den flyttande personalen och det flyttande företaget. Vi vet att om flytten är halvfärdig när personalen kommer till arbetet på utsatt tid så kan detta kosta mycket mer än själva flytten. Vid större flyttar är förmågan att planera och styra flytten avgörande för hur framgångsrik den skall bli. Tydliga förutsättningar, systematik, rätt bemanning och utrustning, bra märksystem och lyhördhet för kundens krav betyder allt.

Resurser och kunskap

Verksamhetsflyttningar kan kräva tunga kranbilar, utvändiga hissar eller  specialanpassade fordon för känsliga transporter. Säkerhetsvakter och specialutbildad personal lejs in vid behov. Förekommande tillståndskrav för hanteringen skall uppfyllas. Informationsinhämtning från kunder och myndigheter är väsentlig liksom hänsynstagande till de förutsättningar som gäller för den flyttande verksamheten. Vid känsliga uppdrag  säkerhetskontrolleras personalen utefter behov och kundkrav.

Verksamhetsflyttningar  utförs i enlighet med ansvarsbestämmelserna ”Kontor 2003” och kompletteras normalt med anpassade försäkringslösningar.

  verksamhetsflytt

Förfrågan/beställning