Miljö & Kvalitet

Miljö

NFB bedriver ett kontinuerligt miljöarbete som huvudsakligen syftar till att begränsa vår miljöpåverkan från transporter. Miljövänliga däck och bränslen, bränslesnåla och miljögodkända fordon samt ecodriving utgör våra viktigaste instrument för att begränsa vår miljöpåverkan.

Kvalitet

 

Våra kvalitetsmål innefattar bl a mätning och ständig förbättring av nöjdkundindex, minskning av avvikelser och skador samt ständig förbättring av administrativa rutiner och kommunikation med omvärlden.

Trafiksäkerhet

Vi jobbar aktivt för att bidra till en säker trafikmiljö där målet är att minimera riskerna för person- och fordonsskador. Detta gör vi genom att följa lagar och förordningar, visa hänsyn och omdöme i trafiken, fortlöpande informera och utbilda vår personal i trafiksäkerhetsfrågor samt att ha välskötta och moderna fordon.

Arbetsmiljö

Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete säkerställer vi att vår verksamhet uppfyller gällande lagkrav och att vi erbjuder våra anställda en trygg och säker arbetsplats. För att uppnå detta har vi säkra lokaler där skyddsronder genomförs regelbundet, moderna och välskötta fordon, tydliga rutiner för avvikelsehantering, uppföljning av årliga personalenkäter samt en fortlöpande kartläggning av arbetsmiljörisker.

 

icon-miljopolicy   icon-kvalitetspolicy   Trafiksäkerhetspolicy   Arbetsmiljöpolicy    
Miljöpolicy   Kvalitetspolicy   Trafiksäkerhetspolicy   Arbetsmiljöpolicy    
 

Förfrågan/beställning