Code of Conduct

I vår Code of Conduct fastställs viktiga huvudprinciper som gäller för vårt etiska uppträdande, sociala ansvarstagande och företagets samhällsansvar. Dessa principer och vårt löpande arbete med dessa är implementerade i vår dagliga verksamhet och omfattar följande områden:  

ETISKT UPPFÖRANDE

Vi ska i alla situationer uppträda korrekt och etiskt mot våra intressenter,
detta gör vi genom att:

 • Våra medarbetare löpande utbildas i företagets grundläggande värderingar: respekt, ärlighet, ansvar och kvalitet.
 •  Vi arbetar med att löpande identifiera och kontrollera att vi följer den lagstiftning som berör vår verksamhet. På de områden där varken lagstiftning eller bestämmelser reglerar personligt uppträdande ska varje anställd använda gott omdöme och sunt förnuft. 
 • Våra intressenter ska alltid behandlas med respekt och rättvisa.
 • Vi accepterar inga former av diskriminering eller särbehandling och arbetar utifrån en fastställd jämställdhetspolicy. 
 • Allt arbete inom företaget ska utföras utan påverkan av alkohol eller övriga droger.  

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Vi ska erbjuda våra anställda en trygg och säker arbetsmiljö, detta gör vi genom att: 

 • Vi har kollektivavtal för samtliga anställda. 
 • Vi har skyddsombud och genomför regelbundna skyddsronder. 
 • Vi har rutiner för hantering och uppföljning av olyckor och tillbud.
 • Vi har ett fastställt introduktionsprogram för nyanställda.
 • Vi har skyddsutrustning och andra hjälpmedel är väl anpassade till vår verksamhet.
 • Vi har regelbundna personalmöten där vi informerar om företagets verksamhet
 • Vi är arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1.

MILJÖ

Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete i syfte att bidra till en hållbar utveckling, detta gör vi genom att:

 • Vi har en modern och bränslesnål fordonspark, där samtliga fordon drivs med en diesel med inblandning av tallolja som hjälper oss att minska våra koldioxidsutsläpp på ett betydande sätt.
 • Vi har tydliga miljömål som följs upp vid regelbundna ledningsmöten och årlig externrevision
 • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001  

GODA VERKSAMHETSMETODER

Vi ska bedriva en sund och ansvarsfull affärsverksamhet, detta gör vi genom att:

 • Vi arbetar och tar ställning mot alla former av korruption och mutor.
 • Vi medverkar inte i karteller för prisbildning, fördelning av tjänster eller uppdelning av marknaden.
 • Vi är medlemmar i och följer bestämmelser och direktiv givna av Sveriges Åkeriföretag och SMF, Sveriges Möbeltrasportörers Förbund.
    

VERKSAMHETSSTYRNING

Vi ska ha effektiva processer, rutiner och system som på ett effektivt sätt stödjer vårt dagliga arbete, detta gör vi genom att:

 • Vi har ett väl utvecklat och implementerat verksamhetsledningssystem som stödjer våra processer, rutiner och handlingsplaner
 • Vi aktivt jobbar med ständiga och mätbara förbättringar inom våra olika verksamhetsområden.
 • Vi genomgår årliga externa revisioner enligt de ISO-standarder där vi är certifierade miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
 • Vårt CSR-arbete är uppbyggt i enlighet med ISO 26000, den vägledande standarden inom socialt ansvar och företagets samhällsansvar.  

KONSUMENTFRÅGOR

Vi värnar om konsumenternas intressen, detta gör vi genom att:

 • Vi behandlar alltid konsumenters personliga uppgifter med sekretess.
 • Vi behandlar alltid konsumenters egendom med respekt och varsamhet.
 • Vi ger saklig och opartisk information samt använder sunda avtalsmetoder.
 • Vi har en väl fungerande hantering och support för klagomål och rutiner för skadehantering

Förfrågan/beställning